Polityka prywatności Grupa Euromill Sp. z o.o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku informujemy, że w naszej bazie kontrahentów mogą być
przechowywane Państwa dane osobowe, otrzymane od Państwa w związku z transakcjami
dokonywanymi z Grupa Euromill Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kiełczowskiej 68C (dalej
„Grupa Euromill”).

Czy muszą Państwo podać nam swoje dane osobowe?
Wymagamy podania następujących danych osobowych, aby móc świadczyć zlecane usługi:

• informacje o firmie i jej adresie oraz numerze NIP,
• adres email, gdy została wyrażona zgoda na przesyłanie faktur w postaci elektronicznej.

Podanie tych danych jest niezbędne ze względów rachunkowych lub podatkowych (wymagane
przepisami prawa). Poza tymi przypadkami podanie Państwa danych jest dobrowolne.

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane
osobowe, jest Grupa Euromill.
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i
organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem,
przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie
ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych przez Grupę Euromill?
Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji procesów handlowych
z kontrahentami, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w dowolnym momencie w ten sam
sposób jak została wyrażona. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe do czasu wycofania
zgody.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych
osobowych?
Prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas inspektorem danych osobowych:
adres e-mail: giecie@euromill.com.pl,
adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Grupa Euromill Sp. z o.o., ul. Kiełczowska 68C, 51-315
Wrocław.

Państwa uprawnienia wobec Grupy Euromill w zakresie przetwarzanych danych?
Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania,
prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych
osobowych.
Z uprawnień tych mogą Państwo skorzystać, gdy:

• w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważą Państwo, że dane są nieprawidłowe lub
niekompletne;
• w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Państwa dane nie będą już niezbędne do celów, dla
których zostały zebrane przez Grupę Euromill; cofną Państwo swoją zgodę na przetwarzanie danych;
zgłoszą sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych; Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z
prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu
prawa;
• w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: jeśli Państwa dane są nieprawidłowe,
mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić
ich prawidłowość; Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będzie zachodziła
konieczność ich usunięcia; Państwa dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne do
obrony lub dochodzenia roszczeń; wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu
ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy
sprzeciwu.

Mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych
osobowych do organu nadzorczego, którym jest:
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

W jakich sytuacjach można wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych?
Mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, gdy:

• ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów
statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się Państwo znaleźli,
• Państwa dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są
profilowane dla tego celu.

Z prawa sprzeciwu można skorzystać od 25 maja 2018 roku.

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

• dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT,
• podmioty świadczące na rzecz Grupy Euromill usługi księgowe, dochodzenia należności, usługi
prawne, analityczne, marketingowe,
• operatorzy pocztowi i kurierzy,
• banki w zakresie realizacji płatności,
• organy uprawnione do otrzymania Państwa danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji
międzynarodowych.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?
Państwa dane osobowe przechowujemy w celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania
przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych, przez okres, w którym Grupa Euromill jest
zobowiązana do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania
spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Czy przekazujemy Państwa dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Czy przetwarzamy Państwa dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób
wpływający na Państwa prawa?
Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Zmiany Polityki prywatności
Ochrona Państwa danych osobowych jest procesem dynamicznym i podlegającym nieustannym
zmianom. Zmiany te mają na celu ochronę Państwa praw w sposób możliwie najskuteczniejszy,
dlatego Polityka podlega bieżącej weryfikacji i aktualizacji. O wszelkich zmianach będziemy
informować Państwa za pomocą naszej strony www lub wiadomości e-mail.