Polityka prywatności Euromill S.C.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku informujemy, że w naszej bazie kontrahentów mogą być przechowywane Państwa dane osobowe, otrzymane od Państwa w związku z transakcjami dokonywanymi z Euromill S.C. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kiełczowskiej 68C (dalej „Euromill”).

Czy muszą Państwo podać nam swoje dane osobowe?
Wymagamy podania następujących danych osobowych, aby móc świadczyć zlecane usługi:

 • informacje o firmie i jej adresie oraz numerze NIP,
 • adres email, gdy została wyrażona zgoda na przesyłanie faktur w postaci elektronicznej.

Podanie tych danych jest niezbędne ze względów rachunkowych lub podatkowych (wymagane przepisami prawa). Poza tymi przypadkami podanie Państwa danych jest dobrowolne.

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Euromill.
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych przez Euromill?
Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji procesów handlowych z kontrahentami, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak została wyrażona. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe do czasu wycofania zgody.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych?
Prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas inspektorem danych osobowych:
adres e-mail: euromill@euromill.com.pl,
adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Euromill S.C., ul. Kiełczowska 68C, 51-315 Wrocław.

Państwa uprawnienia wobec Euromill w zakresie przetwarzanych danych?
Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.
Z uprawnień tych mogą Państwo skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważą Państwo, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Państwa dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Euromill; cofną Państwo swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłoszą sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych; Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: jeśli Państwa dane są nieprawidłowe, mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić ich prawidłowość; Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będzie zachodziła konieczność ich usunięcia; Państwa dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne do obrony lub dochodzenia roszczeń; wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.

Mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest:
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

W jakich sytuacjach można wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych?
Mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, gdy:

 • ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się Państwo znaleźli,
 • Państwa dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Z prawa sprzeciwu można skorzystać od 25 maja 2018 roku.

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

 • dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT,
 • podmioty świadczące na rzecz Euromill usługi księgowe, dochodzenia należności, usługi prawne, analityczne, marketingowe,
 • operatorzy pocztowi i kurierzy,
 • banki w zakresie realizacji płatności,
 • organy uprawnione do otrzymania Państwa danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?
Państwa dane osobowe przechowujemy w celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych, przez okres, w którym Euromill jest zobowiązany do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Czy przekazujemy Państwa dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Czy przetwarzamy Państwa dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Państwa prawa?
Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Zmiany Polityki prywatności
Ochrona Państwa danych osobowych jest procesem dynamicznym i podlegającym nieustannym zmianom. Zmiany te mają na celu ochronę Państwa praw w sposób możliwie najskuteczniejszy, dlatego Polityka podlega bieżącej weryfikacji i aktualizacji. O wszelkich zmianach będziemy informować Państwa za pomocą naszej strony www lub wiadomości e-mail.